Hasičský rok s Kozlem

Pivo

Pravidla

            Podrobná pravidla věrnostního programu 

(v tomto znění platí od 9. 5. 2018)

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel věrnostního programu "HASIČSKÝ ROK S KOZLEM" (dále jen "věrnostní program"). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedeného věrnostního programu na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1.  Pořadatel věrnostního programu je:

Plzeňský Prazdroj, a. s.
se sídlem U Prazdroje 7, Plzeň, Česká republika
IČ: 45 35 73 66, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 227
(dále jen "pořadatel")

2.  Definice pojmů:

 • Účastníkem se rozumí jakýkoliv sbor dobrovolných hasičů (dále jen "účastník"), jenž v období konání věrnostního programu pořádá jakoukoliv akci a řádně, úplně a pravdivě sbor dobrovolných hasičů a pořádanou akci zaregistruje.
 • Akcí se rozumí jakákoliv akce (např. soutěž v hasičském sportu, hasičský ples, narozeniny člena, oslavy výročí a podobně) pořádaná hasičským sborem v období konání věrnostního programu (dále jen "akce").
 • Elektronickým účtem se rozumí sekce v databázi přiřazená účastníkovi (dále jen "elektronický účet").
 • Rokem se rozumí časový úsek od 1. 4. do 31. 3. (dále jen "rok").
 • Floriány se rozumí virtuální body, které jsou připisovány na elektronický účet účastníka (dále jen "Florián"). Na účet jsou připsány, jakmile účastník předloží na řádně registrovanou akci řádný doklad o nákupu piva Velkopopovický Kozel.
 • Poukázkami se rozumí odměny získané za nákup piva Velkopopovický Kozel Světlý nebo Velkopopovický Kozel 11 (dále jen "Poukázky"). Jedná se o poukázky na odběr piva Velkopopovický Kozel zdarma, případně nákup v internetovém obchodu Velkopopovického Kozla.
 • Dokladem se rozumí potvrzení nebo jeho kopie o nákupu piva Velkopopovický Kozel, jež je opatřeno všemi daňovými náležitostmi podle zákona (dále jen "Doklad"). Doklad musí být opatřen razítkem účastníka a jeho podpisem.

  Doklad musí být vystaven velkoobchodním prodejcem piva Velkopopovický Kozel.

3.  Termín konání věrnostního programu:

Věrnostní program probíhá bez časového omezení do odvolání na území České republiky (dále jen "doba konání věrnostního programu" a "místo konání věrnostního programu"). Odvolání věrnostního programu bude účastníkům oznámeno nejpozději 3 měsíce před jeho zrušením.    

4.  Účast ve věrnostním programu:

 • Sbor dobrovolných hasičů se účastní věrnostního programu následujícím způsobem:

Účastníkem se sbor dobrovolných hasičů stává po svém řádném zaregistrování, které může provést kterýkoli jeho člen. Při registraci uvádí registrující člen název sboru dobrovolných hasičů a své kontaktní údaje (jméno a příjmení, poštovní adresu včetně okresu a kraje a telefonický a e-mailový kontakt). Na základě registrace je sboru dobrovolných hasičů přiděleno identifikační číslo, kterým je registrující člen povinen se prokazovat při komunikaci v rámci věrnostního programu. V rámci věrnostního programu je ze strany pořadatele věrnostního programu vždy jednáno s členem sboru dobrovolných hasičů, který jej jako účastníka do věrnostního programu zaregistroval, a tento člen sbor dobrovolných hasičů coby účastníka při všech jednáních v rámci tohoto věrnostního programu zastupuje.

Po registraci může následně účastník kdykoliv během trvání věrnostního programu zaregistrovat akci (např. soutěž v hasičském sportu, hasičský ples, narozeniny člena, oslavy výročí a podobně). Účastník je povinen akci zaregistrovat řádně, úplně a pravdivě.

Při registraci akce je povinen účastník uvést termín akce, název akce, předpokládaný počet návštěvníků a přepokládaný počet a typ nakupovaných sudů piva Velkopopovický Kozel.

Registrace účastníka i akce probíhá přes webové stránky www.hasicskyrokskozlem.cz, e-mailem na adrese hasici@motyl.cz nebo telefonicky na čísle 571 611 160.

Akce by měla být zaregistrována před jejím konáním, nejpozději však 7 dní po skončení akce.

 • Účastníci nesplňující podmínky účasti ve věrnostním programu nebo jednající v rozporu s pravidly věrnostního programu, nebudou do věrnostního programu zařazeni. Pokud se ukáže, že tito účastníci i přes uvedená pravidla, čerpali výhody ve věrnostním programu, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytli, nemají nárok na toto čerpání a čerpání z věrnostního programu nebude provedeno. 

5.  Floriány:

 • Za nákup každého 30l a 50l KEG sudového piva Velkopopovický Kozel Světlý nebo Velkopopovický Kozel 11 získávají účastníci virtuální body - Floriány.

Floriány se účastníkovi započítávají na elektronický účet až po předložení řádného dokladu nebo kopie dokladu o zaplacení piva Velkopopovický Kozel.

 • Minimální odběr na jednu akci je jeden 30l sud piva Velkopopovický Kozel.

Účastník nakoupí pivo Velkopopovický Kozel ve velkoobchodních provozovnách.

 • Za 30 l sud piva Velkopopovický Kozel Světlý získávají účastníci 60 Floriánů.
 • Za 50 l sud piva Velkopopovický Kozel Světlý získávají účastníci 100 Floriánů.
 • Za 30 l sud piva Velkopopovický Kozel 11 získávají účastníci 70 Floriánů.
 • Za 50 l sud piva Velkopopovický Kozel 11 získávají účastníci 115 Floriánů. 

6a. Čerpání poukazu – pivo Velkopopovický Kozel:

 • Floriány, tj. virtuální body mohou účastníci vyměnit za poukaz na 50 l sud Velkopopovický Kozel Světlý, Velkopopovický Kozel 11 nebo za nákup zboží v internetovém obchodě Velkopopovického Kozla. Poukazy na bonusové pivo zdarma lze uplatnit ve všech prodejnách uvedených na webových stránkách Hasičského roku s Kozlem (www.hasicskyrokskozlem.cz) v sekci Kam pro Kozla. Poukaz na zboží lze uplatnit v internetovém obchodě Velkopopovického Kozla, případně v kamenné prodejně po telefonické domluvě s prodejnou.
 • Pro získání poukazů je nutné předložit řádné doklady nebo kopie dokladů (viz definice pojmů) o zaplacení nákupu piva Velkopopovický Kozel z řádně zaregistrovaných akcí.

Doklady nebo jejich kopie lze doložit k řádně zaregistrované akci nejpozději 1 měsíc, tj. 30 dní po jejím konání.

 • Elektronicky zpracované doklady (naskenované), včetně identifikačního čísla a kontaktních údajů zašlou účastníci na e-mailovou adresu: hasici@motyl.cz. Případně lze doklady nebo jejich kopie, včetně identifikačního čísla a kontaktních údajů, zaslat fyzicky v obálce na adresu: Velkopopovický Kozel, P. O. BOX 62, 757 01 Valašské Meziříčí.
 • Po kontrole dokladů o zaplacení piva Velkopopovický Kozel bude účastníkovi započten odpovídající počet Floriánů na elektronický účet.
 • Na elektronický účet bude načten skutečný počet Floriánů podle skutečně zakoupených sudů piva Velkopopovický Kozel. Pokud účastník zakoupí méně sudů, než nahlásil, započte se odpovídající aktuální počet. Pokud účastník zakoupí více sudů, než nahlásil, započte se aktuální výše uvedená na dokladu o koupi.
 • Poukaz na bonusové pivo zdarma je účastníkovi zaslán na jeho požádání, pokud výše Floriánů na elektronickém účtu dosahuje hodnoty požadované za daný typ poukazu.
 • Hodnota poukazu na bonusové pivo zdarma se liší podle počtu čerpaných bonusových poukazů zdarma za rok.
 • Při čerpání poukazů na bonusové pivo zdarma v počtu 1-25 ks za rok je hodnota odečtených Floriánů na tyto bonusové poukazy zdarma v hodnotách:
  • Pro získání poukazu na jeden 50 l KEG piva Velkopopovický Kozel Světlý je nutno disponovat na elektronickém účtu hodnotou 400 Floriánů.
  • Pro získání poukazu na jeden 50 l KEG piva Velkopopovický Kozel 11 je nutno disponovat na elektronickém účtu hodnotou 460 Floriánů.
 • Při čerpání poukazů na bonusové pivo zdarma v počtu 26 ks a více za rok je hodnota odečtených Floriánů na tyto bonusové poukazy zdarma v hodnotách:
 • Pro získání poukazu na jeden 50 l KEG piva Velkopopovický Kozel Světlý je nutno disponovat na elektronickém účtu hodnotou 600 Floriánů.
 • Pro získání poukazu na jeden 50 l KEG piva Velkopopovický Kozel 11 je nutno disponovat na elektronickém účtu hodnotou 690 Floriánů. 

6b. Čerpání poukazu – nákup v internetovém obchodě Velkopopovický Kozel:

 • Hodnota poukazu na nákup v internetovém obchodu bude stanovena na základě žádosti účastníka podle skutečného stavu na elektronickém účtu. Platí zde úměra 1 Florián = 1 Kč na nákup v internetovém obchodě Velkopopovického Kozla. Hodnota bude vepsána do poukazu s unikátním kódem.
 • Při objednávání dárků v internetovém obchodě, po vyplnění všech identifikačních údajů, vepíše účastník získaný unikátní kód do oblasti poznámky v objednávce.
 • Poukaz je možné také uplatnit v kamenné prodejně Velkopopovického Kozla.
 • V případě, že bude hodnota dárků/zboží větší než hodnota poukazu, uhradí účastník rozdíl ceny v hotovosti.
 • Pokud bude hodnota dárků/zboží menší než hodnota poukazu, není možné nárokovat finanční dorovnání rozdílu. 

7. Pořadatel věrnostního programu za účelem ověření skutečnosti, zda-li na akci bude prodáván Velkopopovický Kozel Světlý nebo Velkopopovický Kozel 11, může kontaktovat účastníka. Účastník se zavazuje umožnit Promotýmu Velkopopovického Kozla navštívit pořádanou akci a uskutečnit na akci soutěže a hry. 

8. Všechny poukazy se zasílají doporučenou poštou na adresu uvedenou při registraci. Platnost poukazů je od 1. 4. 2014 vždy 90 dní od data vydání. 

9. V případě, že se účastníkovi nepodaří doručit poukazy na jím uvedenou poštovní adresu při registraci nebo v případě, že si účastník poukazy nevyzvedne nebo je nevyužije v čase a způsobem dle předem sjednaného plnění, resp. podle pokynů pořadatele, ztrácí na poukazy nárok a poukazy propadnou zadavateli věrnostního programu, aniž by původnímu účastníkovi vznikal nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany pořadatele, či zadavatele. 

10. Odpovědnost pořadatele za případné vady poukazů se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nebezpečí škod na věci přechází na účastníka okamžikem předání těchto poukazů k poštovní přepravě. 

11. Pořadatel věrnostního programu si vyhrazuje právo konečného posouzení registrovaných akcí. Do věrnostního programu nebudou zařazeny akce, jež nebudou byť jen okrajově či částečně splňovat stanovené podmínky věrnostního programu, anebo které odeslali účastníci nesplňující podmínky účasti ve věrnostním programu. 

12. Pořadatel neručí za ztrátu, nedoručení či prodlení poukazů zasílaných prostřednictvím České pošty či jiným způsobem. 

13. Pořadatel nemá žádnou povinnost vstoupit do korespondence týkající se platnosti či neplatnosti registrací zaslaných účastníky věrnostního programu. 

14. Z účasti v tomto věrnostním programu jsou vyloučeny osoby mladší 18 let. 

15. Účast ve věrnostním programu ani poukazy není možné vymáhat právní cestou, když na nic z toho nevzniká účastníkovi ani jiné osobě právní nárok, a poukazy ve věrnostním programu není možné ani alternativně plnit v hotovosti. Účastník se věrnostního programu účastní s vědomím, že nemůže požadovat poukazy v celkovém rozsahu ani v jednotlivých případech v hodnotě vyšší nebo ve větším množství, než jaké určí pořadatel, ani nejsou oprávněni požadovat namísto poukazů peněžní plnění. Pořadatel tímto není vůči uživatelům věrnostního programu jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. 

16. Pořadatel věrnostního programu si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla věrnostního programu či věrnostní program úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. 

17. Účastí ve věrnostním programu projevuje každý účastník svůj souhlas s jejími pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

18. Člen sboru dobrovolných hasičů, který tento sbor do věrnostního programu zaregistroval, souhlasí s tím, aby byla ze strany pořadatele v souvislosti s tímto věrnostním programem kontaktován, a to telefonicky, poštou i prostřednictvím emailu. Člen sboru dobrovolných hasičů také souhlasí s tím, aby byl ze strany pořadatele výše uvedenými způsoby kontaktován s informacemi o podobných věrnostních programech a soutěžích.

19. Registrací sboru dobrovolných hasičů v tomto věrnostním programu registrující člen potvrzuje, že se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů zveřejněnými na stránkách věrnostního programu.

20. Z věrnostního programu jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele a všech spolupracujících agentur a osoby jim blízké. V případě, že se účastníkem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jim blízká, poukaz nebude předán. 

© 2018 Plzeňský Prazdroj

Podrobná aktuální pravidla ke stažení zde.

Podrobná pravidla 2017 ke stažení zde.